آدرس: خوزستان، اهواز، امانيه - خيابان لقمان - نبش خیابان سقراط - شماره 10 
 
تلفن: 33332900 - 33332744 - 33332642 (061)
فکس: 33332551 (061)
تلفن مستقیم واحد صدور کارت: 33336502 (061)
 
پست الکترونیک: ahvazccim.dabirkhaneh@gmail.com

به ما بپیوندید