چگونگی صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورز ایران در تهران یا سایر شهرستا نها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود .

تبصره 1 مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری پنج سال تعیین می گردد .

تبصره 2- کارت بازرگانی کلیه شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها ی مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران یا سایر شهرستان ها صادر می گردد که پس از تأئید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود .

تبصره 3-  فهرست  رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی اتاق های بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد .

** درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای صادرات الزامی نیست .

2-1- اشخاص حقیقی ایرانی :

2-1-1- داشتن حد اقل سن بیست و سه سال تمام .

2-1-2- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان .

 2-1-3- داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه .

*** تبصره اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جز مذکور معاف می باشند :

  • دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی ، کشاورزی ، معدنی و خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT )  از مراجع ذی ربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه .
  • ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهور اسلامی ایران  .

2-1-4- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت ، اعم از ملکی یا استیجاری.

 تبصره برای احراز این شرایط ارائه مدرک مثبته و حسب مورد تأئید اتاق  های بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران  الزامی است .

2-1-5- داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهار نامه ثبتی .

2-1-6- داشتن حساب جاری در یکی از بانک های داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور .

** رفع اثر چک های برگشتی پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2-1-7- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه .

2-1-8- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

2-1-9- نداشتن محکومیت موثر کیفری.

2-1-10- ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن .

2-1-11- داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره های توجیهی .

 2-1-12- ارائه گواهی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی ، موضوع ماده ( 7 ) قانون امور گمرکی مصوب 1390 و یا تعیین تکلیف بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی .

2-1-13- ارائه کد اقتصادی .

تبصره 2- فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مربتط از ارائه این گواهی معاف می باشند و  فهرست رشته های مرتبط در دستور العمل اجرایی دوره های آموزشی مشخص خواهد شد .

2-2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی :

2-2-1 داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت .

2-2-2 داشتن پروانه کار و اقامت معتبر .

2-2-3 عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم  آن کشور.

در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزرات صنعت، معدن وتجارت ضرورت داشته باشد  ، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام نماید .

3-3- اشخاص حقوقی ( اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده  یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند )

2-3-1- مدیر عامل شرکت باید دارای شرایط مقرر در اجزاء (2-1-1) (2-1-2) (2-1-3) ( 2-1-7) (2-1-8 ) ( 2-1-9) ( 2-1-11) و حسب مورد ( 2-3-2)- ( 2-2-3)  نیز باشد .

2-3-2-مدیران عامل شرکت های تعاونی ، شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1358 مشمول محدودیت جزء ( 2-1-7 ) نخواهند بود .

2-3-3- مدیران شرکت های دولتی ، شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع ، که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذیربط صادر شده باشد ، از ارائه گواهی موضوع بند ( 2-1-9 ) معاف خواهند بود .

2-3-4- شرکتها باید دارای شرایط مقرر در اجزای ( 2-1-4) ( 2-1-5 ) ( 2-1-6) ( 2-1-8) ( 2-1-10 ) باشند .

تبصره کارت بازرگانی اشخاص  حقوقی با رعایت مفاد بند های یاد شده به نام شرکت صادر می گردد .

 

چگونگی تمدید کارت بازرگانی 

دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با ارایه اصل کارت بازرگانی ومدارک مشروح زیر باید برای انجام تشریفات تمدید به اتاق های بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون  مرکزی ج.ا.ایران حسب مورد مراجعه نماید :

3-1- ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده ( موضوع ماده (186 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ).

3-2- ارایه آگهی روزنامه رسمی ج.ا.ایران مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت  در خصوص اشخاص حقوقی و ارایه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی .

3-3- ارائه مفاصا حساب حق بیمه : در صورت عدم اعلام نظر صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای مفاصا حساب ، اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به تمدید کارت بازرگانی اقدام نماید.

 تبصره 1- کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار ، حداکثر ظرف مدت دوسال اقدام به تمدید آن ننمایند ، باید علاوه بر ارائه مدارک این بند ،کلیه مراحل صدورکارت بازرگانی را دوباره طی نمایند .  تاریخ تمدید کارت بازرگانی ، مبداء اعتبار مجدد خواهد بود .

تبصره 2-  اتاق های بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ج.ا.ایران موظفند بر اساس دستور العملی که ظرف شش  ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه  تهیه و به تأئید وزیران عضو کمیسیون ماده ( 1 ) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می رسانند ، اشخاص و شرکت های تعاونی را رتبه بندی نمایند .کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود .

تبصره 3 هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد .

تبصره 4 -  دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند .

 

 

 

به ما بپیوندید