شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

 

معرفی دبیرخانه شورا

در اجرای حکم موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، در سال 92 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز آغاز به کار کرد. از آن تاریخ در مجموع تا کنون 33 جلسه داشته است . شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت بخصوص قوه مجریه( دولت) با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند ، نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نمایند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد .

علاوه بر ماده قانونی پیش گفته، مبادی قانونی شورا را مواد 5، 6، 11، 12، 13، 14، 22، 24 و 27 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 رقم زده و دبیرخانه آن نیز تابع دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

 

 

وظایف شورای استان

مستخرج از دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

(موضوع تبصره ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390)- تاریخ بازنگری خرداد 96

ماده 13- وظایف شورای استانی به شرح ذیل می‌باشد:

الف- بررسی و پیشنهاد موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر. موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر، شامل موضوعاتی است که اثرات و پیامدهای آنها بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های توسعه ای و اقتصادی اثرگذار باشد و یا سیطره تحت اثر آنها از ابعاد مختلف همچون بعد جغرافیایی، تشکلی، فعالیتی و صنفی و موارد مشابه، گسترده بوده و اشخاص و فعالیت های قابل توجهی را تحت تاثیر قرار دهند.

ب- بررسی پیشنهادهای مربوط به اصلاح، حذف یا وضع مقررات، اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرایی به منظور بهبود محیط کسب و کار استان و کشور

پ- استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی استانی با حضور بالاترین مقام صنف یا تشکل مربوطه در استان

ت- پایش اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات و نیز بررسی پیشنهادات در زمینه اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی با هدف بهبود محیط کسب و کار در استان و کشور

ث- طرح و بررسی خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاهای اجرایی و نمایندگان تشکلهای بخش تعاونی و خصوصی استان به منظور اقناع و تفاهم درباره خواسته‌های مذکور

ج- بررسی و تایید پیشنهاد به منظور ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در استان و ارائه آن به دستگاهای اجرایی استان

چ- بررسی گزارش اتاق‌های بازرگانی و تعاون استان درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی استان

ح-  بررسی و تایید پیشنهادات در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی استان با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی استان به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در قراردادها

خ-  زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات باهمکاری تشکلهای اقتصادی مستقر در استان به منظور دریافت مالیات از فعالان اقتصادی استان و گسترش پایه مالیاتی

د-  تعیین و اعلام اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی استان موضوع ماده (6) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با قید روزآمد سازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری خود

ذ- تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استان موضوع مواد (22) و (27) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

  

فرم شورای گفتگو

  

به ما بپیوندید