مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار

نايب رييس كميسيون مسوليت اجتماعي و اخلاق كسب و كار اتاق بازرگاني اهواز که درجلسه این کمیسیون سخن گفت، افزود:اخلاق و تعهد اجتماعي دو مقوله بسيار مهمي است كه شعرمعروف "بني آدم اعضاي يكديگراند" اساس تعهد انساني و اجتماعي به جامعه را نشان ميدهد.
فرامرزاحمدي نژاد اخلاق فردي و كاري را حلقه اثرگذار و مهم تعامل وتعاون بين افراد بيان كرد و ادامه داد: در بهبود مسوليت اجتماعي و اخلاق كسب و كار سه قوه و بخش خصوصي همه باهم مسول هستند و اين مسوليت زماني ملموس خواهد بود كه طرح ها و برنامه هاي پيش بيني شده به بهترين شكل اجرايي شود.

به ما بپیوندید