کار آفرینی

دومین جلسه کمیسیون محیط کسب و کار و کارآفرینی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در دومین جلسه کمیسیون محیط کسب و کار و کارآفرینی با معرفی اکوسیستم کارآفرینی و محیط کسب و کار توسط نائب رئیس این کمیسیون شروع شد.

در مطلبی که توسط سید رضا علوی ارائه شد کمیته های کمیسیون را به دو کمیته کارآفرینی و کسب و کار تقسیم کرد و گفت: موارد پیش از اجرا در کمیسیون کارآفرینی و آنچه که اجرایی می شود در کمیته کسب و کار بررسی می شود.

وی افزود: فراتر از محیط کسب و کار باید دنبال شناسایی اکوسیستم کسب و کار باشیم.

همچنین در این جلسه نعمت اله نوری زاده در خصوص سرمایه گذاری و محیط کسب وکار در استان خوزستان گفت: متاسفانه در استان خوزستان قوانین دست و پاگیر و مالیات و بیمه سرمایه گذاران را فراری می دهد.

وی افزود: در جلسات کمیته ها قوانین در حوزه محیط کسب و کار بدقت بررسی شود و این کمیسیون بعنوان واسطه بین دولت و بخش خصوصی عمل کند.

نوری زاده گفت: این کمیسیون می تواند بعنوان مشاور در حوزه آموزش توانمندتر عمل کند.

در این نشست مقرر شد کمیته های زیرمجموعه کمیسیون محیط کسب و کار و کارآفرینی تشکیل شود و موضوعات بصورت تخصصی در کمیته ها بررسی شوند.

صفحه1 از2

نگاه روز

به ما بپیوندید