هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

Attachments:
Download this file (راهنمای ثبت نام برای متقاضیان شرکت در همایش.pdf)راهنمای ثبت نام برای متقاضیان شرکت در همایش[راهنمای ثبت نام برای متقاضیان شرکت در همایش]271 kB
Download this file (شرایط اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان.jpg)شرایط اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان[شرایط اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان]90 kB
Download this file (فراخوان اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان.jpg)فراخوان اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان[فراخوان اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان]95 kB
Download this file (هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان -ص1.jpg)هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان - ص1[هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان - ص1]238 kB
Download this file (هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان -ص2.pdf)هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان - ص2[هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان - ص2]177 kB

گروه مارکتینگ و بازاریابی

اطلاعیه گروه بازاریابی اتاق بازرگانی اهواز

View more

کارت هوشمند بازرگانی

دریافت کارت هوشمند بازرگانی

View more

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان

View more
کمیسیون های اتاقگزارش عملکرد سال 94

استان خوزستان با دارابودن ظرفیت های بالقوه و بالفعل در بخش صنایع نفت، گاز، پتروشدیمی، فدولاد، کشداورزی،    دامداری، شیلات و ...، برخورداری از وجود آبهای جاری، زمینهای حاصلخیز، آب و هوای مساعد، بنادر، شاهراهها، خطوط ریلی و هوایی، همچنین دارابودن مرزهای آبی، خاکی و هوایی مشدترک بدا کشدورهای همسدایه از جملده      عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس، از گذشته تا کنون، جاوبه های فراوانی را برای انجدام امدور تجداری فدراهم     آورده و سبب گردیده تا خوزستان بعنوان یکی از مهمترین استانهای کشور در اقتصاد و تجارت داخلدی و خدارجی   ج.ا.ایران، ایفای نقش نماید.

گزارش عملکرد سال 1394 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز