سیروس عبیاوینماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09161188925
سید سلطان حسینی امیننماینده گروه : کشاورزی
تلفن همراه : 09161131980
شهلا عمورینماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09163117605
نعمت الله نوری زاده گلنگشینماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09166167387
مهدی رحیمینماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09166137933
علی حمولی طرفینماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09161136864
همایون کوت زادهنماینده گروه : کشاورزی
تلفن همراه : 09120683139
کاظم مهاوینماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09216239477
صادق سواعدینماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09161185967
شاهرخ شیشه گرنماینده گروه : معدن
تلفن همراه : 09163116672
هبت اله اصولینماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09121176304
محمد جواد امانینماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09161183935
خیریه نیسینماینده گروه : معدن
تلفن همراه : 09161130315
محمد عبیاوینماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09161187342
نادر بهشتی نسبنماینده گروه : کشاورزی
تلفن همراه : 09161116121

نگاه روز

به ما بپیوندید