فرامرز احمدی نژادنماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09166123618
سیدعبدالکریم امامنماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09161127708
صفدر پیرمرادینماینده گروه : کشاورزی
تلفن همراه : 09166914444
عبدالرضا حرمتینماینده گروه : معدن
تلفن همراه : 09161134936
سید سلطان حسینی امیننماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09161131980
علی حمولی طرفینماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09161136864
صادق سواعدینماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09161185967
نعمت الله نوری زاده گلنگشینماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09166167387
شهلا عمورینماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09163117605
همایون کوت زادهنماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09163103139
حمید لویمینماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09161185869
عدنان موسی پورنماینده گروه : معدن
تلفن همراه : 09166018141
حمید مهاوینماینده گروه : کشاورزی
تلفن همراه : 09161311218
کاظم مهاوینماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09166054996
منصور پویان نماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09165038032

نگاه روز

به ما بپیوندید