سیروس عبیاوینماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09161188925 Senator1129s@gmail.com
سید سلطان حسینی امیننماینده گروه : کشاورزی
تلفن همراه : 09161131980 Vesal.ho@gmail.com
شهلا عمورینماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09163117605 Amoori.sh@gmail.com
نعمت الله نوری زاده گلنگشینماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09166167387 Khozestan.balaro@yahoo.com
مهدی رحیمینماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09166137933 Arya_foulad@yahoo.com
علی حمولی طرفینماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09161136864 atorfi@yahoo.com
محمد جواد امانینماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09161183935 mohammadjavad@yahoo.com
عبدالله شماختهنماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09166101300 amin2011b@yahoo.com
صادق سواعدینماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09161185967 Sadeg5755@gmail.com
نادر بهشتی نسبنماینده گروه : کشاورزی
تلفن همراه : 09161116121 nader.beheshti5@gmail.com
شاهرخ شیشه گرنماینده گروه : معدن
تلفن همراه : 09163116672 Bazargani.shishegar@gmail.com
هبت اله اصولینماینده گروه : صنعت
تلفن همراه : 09121176304 atc@mavara.com
شریف عچرشنماینده گروه : کشاورزی
تلفن همراه : ٠٠٩٨٩١٦١١٩٠٠٥٠ sharif.echresh69@gmail.com
خیریه نیسینماینده گروه : معدن
تلفن همراه : 09161130315 Kh.neisi1341@gmail.com
محمد عبیاوینماینده گروه : بازرگانی
تلفن همراه : 09161187342 Adib.abeiat@yahoo.com

به ما بپیوندید