لطفا برای دریافت اطلاعات هر یک از مشاوران اتاق بازرگانی اهواز روی اسم کارشناس مورد نظر کلیک کنید

جناب آقای عطاشنهمشاور امور حقوقی
جناب آقای عطار پورمشاورامور مالیاتی
جناب آقای ترکاشوندمشاور تأمین اجتماعی
جناب آقای سعیدیمشاور امور تجارت در عراق
جناب آقای بیاتمشاور امور بازرگانی
جناب آقای آذر افروزمشاور امور گمرکی

به ما بپیوندید