کار آفرینی

هم اندیشی بررسی مشکلات بازرگانان در زمینه کارآفرینی

 

رئیس کمیسیون کارآفرینی در دومین جلسه این کمیسیون به بررسی مشکلات بازرگانان در زمینه های مختلف کارآفرینی پرداخت و گفت: در جلسات این کمیسیون سعی می شود تا راهکارهای مناسب را برای برون رفت از مشکلات و معضلات بازرگانان ارائه نماییم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ، نعمت اله نوری زاده گفت : هدف این کمیسیون عملیاتی کردن مصوبات جلسات می باشد و باید برنامه کارآفرینی در استان خوزستان جدی گرفته شود و برای تحقق آن همگان کمک کنند.

نوری زاده نیاز سنجی آموزشی اعضای کمیسیون را یکی دیگر از برنامه های این کمیسیون عنوان کرد و گفت: ما باید مشکلات و موانع موجود بر سر راه بازرگانان را جمع آوری و بر مبنای آن دوره های مورد نیاز در حوزه کارآفرینی را طراحی نماییم.

در ادامه جلسه بازرگانان و تجار اتاق بازرگانی اهواز به بیان دیدگاهها و مشکلات خود پرداختند.

نگاه روز

به ما بپیوندید