امور تشکل ها
تأسیس، توسعه و تقویت تشکل های اقتصادی و برقراری ارتباط با تشکل ها و رفع موانع و مشکلات مترتب بر آنها از دیرباز بخشی از وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانونی ترین، بین المللی ترین و فراگیر ترین نهاد و نماد بخش خصوصی کشور بوده است.
تأسیس تشکل های موضوعی بعضاً با سابقه 50 یا 60 ساله در اتاق بازرگانی ایران بهترین گواه بر این مدعا است. بند ک ماده 5 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز تشکیل سندیکاهای تولیدی، اتحادیه های صادراتی و وارداتی و انجمن های خدماتی در زمینه فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی را جزو وظایف و اختیارات اتاق ایران منظور کرده است.
در سالهای گذشته (1374) هیأت نمایندگان وقت با اختیارات حاصل از بند (د) ماده (16) قانون تشکیل اتاق، کمیسیون تشکل ها را به عنوان یکی از کمیسیون های تخصصی- مشورتی ایجاد نموده است.
در سالهای اخیر نیز، ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای این سیاستها توسط مجلس محترم شورای اسلامی و عزم و اراده حاکمیت مبنی بر آزاد سازی اقتصادی، وظایف سنگین تر و مسئولیت خطیری را در عرصه ایجاد تحولات اقتصادی، بر دوش اتاق بازرگانی ایران گذارده است.
جناب آقای دکتر نهاوندیان ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال 1386 واحدی را مستقلاً با عنوان واحد امور تشکل ها در اتاق بازرگانی ایران پایه گذاری نمودند. این واحد مأموریت یافت تا در راستای کمک به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز و ضرورت هماهنگی و انطباق با فضای نوین کسب و کار جهانی و تقویت و توسعه فعالیتهای تشکلی و همچنین لزوم بازتعریف و بازشناسی جایگاه تشکل ها، امر ساماندهی تشکل های اقتصادی، ایجاد نظام و ساختار مناسب برا ی آنها و بطور کلی تهیه نقشه راه تشکلی را در صدر فعالیتهای خود قرار دهد.
با عنایت به توضیحات فوق و مطابق مفاد ماده یک و ماده پنج قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390، ایجاد و ساماندهی تشکل های اقتصادی فعال در سطح استان خوزستان، در دستور کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز قرار گرفته است.
از آنجائیکه این تشکل ها می تواند زبان گویای بخش های تخصصی و منطقه ای فعالان در زمینه های مختلف باشد; لذا ایجاد این تشکل ها در سطح استان و سپس عضویت این تشکل ها در تشکل های ملی می تواند حامی تلاشگران این عرصه ها باشد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز آمادگی خود را برای ایجاد این تشکل ها اعلام می نماید.
دریافت آیین نامه ها
دریافت آیین نامه اجرایی تأسیس شعب تشکل های تولیدی، بازرگانی و خدماتی وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- دریافت آیین نامه کمیسیون اتحادیه ها، سندیکاها و تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- دریافت دستورالعمل اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص تشکل های وابسته

به ما بپیوندید