سیروس عبیاوینایب رییس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
تلفن همراه : 09161188925
سید سلطان حسینی امیننایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
تلفن همراه : 09161131980
شهلا عموریریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
تلفن همراه : 09163117605
مهدی رحیمیمنشی هیأت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
تلفن همراه : 09166137933
علی حمولی طرفیخزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
تلفن همراه : 09161136864

نگاه روز

به ما بپیوندید