سیروس عبیاوینایب رییس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
تلفن همراه : 09161188925 Senator1129s@gmail.com
سید سلطان حسینی امیننایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
تلفن همراه : 09161131980 Vesal.ho@gmail.com
شهلا عموریریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
تلفن همراه : 09163117605 Amoori.sh@gmail.com
مهدی رحیمیمنشی هیأت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
تلفن همراه : 09166137933 Arya_foulad@yahoo.com
علی حمولی طرفیخزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
تلفن همراه : 09161136864 atorfi@yahoo.com

به ما بپیوندید