شهلا عموریریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
فرامرز احمدی نژادنایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
کاظم مهاوینایب رییس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
نعمت اله نوری زاده گلنگشیمنشی هیأت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
عبدالرضا حرمتیخزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نگاه روز

به ما بپیوندید