قابل توجه ترخیص کاران

ماده 274 قانون مالیات های مستقیم موارد زیر جرم مالیات محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم می گردند.

تنظیم دفاتر اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 18 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی و موضوع مواد (169) و (169مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود و خلاف واقع

خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

صفحه1 از274

نگاه روز

به ما بپیوندید