اتاق مشترک ایران و ویتنام


رئیس


 سید مصطفی موسوی

 


نواب رئیس


 سیدرضا زیتون نژاد موسویان

 حمید سیل سپور

 


اعضاء هیات مدیره


 داوود صدیق نوری

 امیر خلفی

 


تلفن


 88381346(۰۲۱)

 


نمابر


 88381346(۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


[email protected]

 


وب سایت


 www.iv-cc.ir