اتاق مشترک ایران و اتریش


رئیس


 پدرام سلطانی

 


نواب رئیس


 علیرضا ناظم الرعایایی

 ناصر ریاحی

 


اعضاء هیات مدیره


 علیرضا خالق

امیر احمد گلدوست

ساناز میرهادی زادی

علیرضا شمس فرد

سید حمیدرضا واعظ پور

 حسن شکوهی

 


دبیر اجرایی


 علی عیان بد

 


تلفن


 ۲۶۷۰۱۱۹۲ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۲۲۷۰۱۲۹۴ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


 www.iajcc.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 2