اتاق مشترک ایران و پاکستان


رئیس


 عبدالحکیم ریگی میرجاوه

 


نواب رئیس


 امان اله شهنوازی

محمد شریف رخشانی اصل

 


اعضاء هیات مدیره


 محمود تهی دست

مراد بخش یارمحمد زهی

 محمدصادق مروارید

کاوه کیهانی

محمد شهنوازی

 محمد ایوب ریگی میرجاوه

هوشنگ پارسا

حسین تازیکی

 


تلفن


 ۸۸۳۸۱۳۲۰ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۳۸۱۳۲۰ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


 www.irpkjcc.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 22

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


برنزی