اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا


رئیس


حسن خسروجردی

 


نواب رئیس


 مسعود برهمن

پرویز کرباسی

 


اعضاء هیات مدیره


 مصطفی میرمحمد صادقی

محمدرضا فقیهی

فاطمه شعبانی

حبیب اله انصاری

 


دبیر اجرایی


محمدرضا فقیهی

 


تلفن


 ۸۸۳۸۱۳۴۸ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۳۸۱۳۴۸ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]


 

وب سایت


 www.iaecc.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 13