اتاق مشترک ایران و اسپانیا


رئیس


 محمد طاهری

 


نواب رئیس


مجید فرخ زادی

جواد منشی زاده نائینی

 


اعضاء هیات مدیره


 سعید هاشمی

محمد حسن دیده ور

اصغر آهنی ها

محمد محمدی راد

زهرا فلاح

آرش محبی نژاد

 


دبیر اجرایی


 ناهید مظفر

 


تلفن


۸۸۳۸۱۳۵۰ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۳۸۱۳۵۰ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


[email protected]

 


وب سایت


 www.isbc.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۹