اتاق مشترک ایران و اکراین


رئیس


 حمیدرضا قادی

 


نواب رئیس


 احمد اصغری قاجار

علی اکبر قادی

 


اعضاء هیات مدیره


 علی اصغر بهبود

حسینعلی گلی

هومن خوانساری

سید رضا نورانی

 


دبیر اجرایی


 علی اصغر بهبود

 


تلفن


 ۲۶۱۱۲۸۸۳ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۲۲۲۵۷۶۳۹ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


 www.iujcc.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


27