اتاق مشترک ایران و استرالیا

رئیس


حمیدرضا مناقبی

 


نواب رئیس


 علیرضا شمس فرد

محمد حسن دیده ور

 


اعضاء هیات مدیره


 جلال الدین مقصودی

جواد معتمد نیا

مرجان هوشیار

 


دبیر اجرایی


 پدیده جان دوست

 


تلفن


 ۸۸۸۳۹۶۲۶ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۸۱۰۵۲۸ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


[email protected]

 


وب سایت


www.iraucc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


12