اتاق مشترک ایران و انگلستان


رئیس


 امیر هوشنگ امینی

 


نواب رئیس


 علاء میرمحمد صادقی

فیروزه مزدا

 


اعضاء هیات مدیره


علی حمزه نژاد

علیمردان شیبانی

صادق سمیعی

مرضیه ابراهیمی

 


دبیر اجرایی


 سد احمد میر مطهری

 


تلفن


 ۸۸۷۰۱۲۸۰ - ۸۸۷۰۱۲۹۵ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۷۱۱۷۹۳ - ۸۸۷۱۰۴۷۳ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


www.ibchamber.org

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 14