اتاق مشترک ایران و چین


رئیس


 مجیدرضا حریری

 


نواب رئیس


 سید حسین امینی

 


اعضاء هیات مدیره


 مهدی چنگیزی آشتیانی

رویا وزیری

یوسف باپیری

هرویک یاریجانیان

مصطفی مالکی تهرانی

افشین امینی

 


دبیر اجرایی


مریم سادات سمیعانی فرد

 


تلفن


 ۸۸۵۹۳۴۹۵ -۸۸۳۰۶۹۹۹ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۳۰۴۱۴۰ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


 www.iccci.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۱