اتاق مشترک ایران و سوئیس


رئیس


 شریف نظام مافی

 


نواب رئیس


 علی توکلی خو

متین صادقی

 


اعضاء هیات مدیره


 سید حسین سلیمی

حسین یزدجردی

شکراله معماریان

الهه علوی

 


دبیر اجرایی


 عبدالحسین معین پور

 


تلفن


 ۸۸۸۲۲۵۵۱ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۸۳۶۸۱۴ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 

 


وب سایت


 www.iransuisse.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


۴