اتاق مشترک ایران و عراق


رئیس


 یحیی آل اسحاق

 


نواب رئیس


 محمدعارف ابراهیمی

شهلا عموری

 


اعضاء هیات مدیره


یوسف باپیری

محمدرضا غفرالهی

سید حمید حسینی

محسن چمن آراء

محمد مهدی رئیس زاده

علی نیازی

فاطمه شعبانی

شعبان فروتن

 


دبیر اجرایی


 سید حمید حسینی

 


تلفن


۸۸۸۱۰۵۴۶ -۸۸۸۱۴۱۸۱ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۸۱۴۱۸۰ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 

 


وب سایت


 www.ir-iqcc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


3