اتاق مشترک ایران و عمان


رئیس


 محسن ضرابی

 


نواب رئیس


 محمد امین صباغی زاده

 شهلا عموری

 


اعضاء هیات مدیره


 سید محمد ابراهیم علوی

احمد شیرزادیان یزد

احمد آزاد مرد

علی محمد صادقیان

 

 


دبیر اجرایی


 آرزو جمالی نظری

 


تلفن


 ۴۰۸۸۶۵۱۶-۴۰۸۸۹۵۳۰ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۴۰۸۸۹۵۱۹ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


[email protected]

 


وب سایت


 www.iromcc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 20