اتاق مشترک ایران و فرانسه


رئیس


 مهدی میرعمادی

 


نواب رئیس


محمد فطانت فرد

تیری ژولن

 


اعضاء هیات مدیره


سید ابراهیم بزرگی

فرهاد بشارت

عبدالقادر بنودا

دمینیک ماریون

محمد ظهیر

محمد رضا نجفی منش

رونان اتوتریک

 


دبیر اجرایی


کامیار آذری

 


تلفن


۸۸۴۹۱۴۹۱ -۸۸۴۹۱۴۲۷ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۴۹۱۶۶۳ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


www.cfici.org

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


۵