اتاق مشترک ایران و قزاقستان


رئیس


 امیر عابدی

 


نواب رئیس


غلامعلی فارغی

محمدصادق نیکزاد

 


اعضاء هیات مدیره


 بهزاد یعقوبی عراقی

محسن امینی

محمد حسین ترابی

امیر یوسفی

 


دبیر اجرایی


سمیرا پابرجا

 


تلفن


88987293(۰۲۱)

 


نمابر


88956792(۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


www.irkzbc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


نقره ای