اتاق مشترک ایران و گرجستان


رئیس


سیده فاطمه مقیمی

 


نواب رئیس


مریم سلطانی

علی اصغر بهبود

 


اعضاء هیات مدیره


حسین وثوقی ایرانی

احمد اصغری قاجاری

 


تلفن


88451059(021)

 


نمابر


88451059(021)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


www.irgeccim.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


23