اتاق مشترک ایران و یونان


رئیس


مهدی جهانگیری کوهشاهی

 

 


نواب رئیس


علی نقیب

حسین سلاح ورزی

 


اعضاء هیات مدیره


ناصر ریاحی

مجید موافق قدیرلی

مهدی شریفی نیک نفس

عبدالهادی جابری پور

 


دبیر اجرایی


 مجید موافق قدیرلی

 


تلفن


 ۱۳ -۲۲۶۲۲۹۱۰ (۰۲۱)

 


نمابر


۲۲۶۲۲۹۱۴ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


[email protected]

 

 


وب سایت


www.igccm.ir

 

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


۲۲