احرامیاحرامی ( Ehrami   )احرامی نوعی زیر انداز محسوب می شود که در قدیم به عنوان سجاده نماز  و در ابعاد محدود 70*90 تولید می شد

ولی اکنون در ابعاد مختلف بافته شده و گاهی تا طول 3 متر به عنوان کناره و یا روپله ای نیز سفارش داده می شود .

احرامی در استان خوزستان بر روی دارهای سنتی دو  وردی تولید می گردد . مواد اولیه آن را نخ پنبه و پشم تشکیل داده و مراکز بافت آن

شهرستان های شوشتر ، دزفول و بهبهان هستند .