محرق محرق  (  Moharaq  )محرق کاری در استان خوزستان رشته ای جوان محسوب می گردد ،  ولی به دلیل فراوانی مواد اولیه آن در استان گسترش وسیعی داشته و

هم اکنون در مراکز آموزش صنایع دستی استان به علاقه مندان آموزش داده می شود .

محرق کاری شباهت زیادی به معرق چوب دارد با این تفاوت که تابلوهای محرق ، ساده تر و در نتیجه سریع تر از تابلوهای معرق ساخته می شود .

مواد اولیه محرق ساقه جو و گندم است که با تکنیکی بسیار ساده بر روی زمینه پارچه ای و یا سطوح صاف چسبانده می شود .