نساجی سنتینساجی سنتینساجی سنتی در استان خوزستان خصوصا در شهرهای شوشتر و دزفول به سالهای بسیار دور برمی گردد . به طوریکه پوشش خانه کعبه از دیبای شوشتر بافته شده است .

نساجی سنتی بر روی دستگاه سنتی به صورت دو وردی و چهار وردی بافته می شود . از عمده محصولات نساجی سنتی می توان از جاجیم ؛ زیلو ، موج ، ملحفه ، چادر شب و لُنگ نام برد .