گیوهگیوه ( Giveh )گیوه پاپوشی بسیار سبک و راحت است که تولید آن در شهرهای دزفول، بهبهان  و شوشتر رواج دارد و مواد اولیه این هنر

پوست گاو ، پنبه ، نخ تابیده ، پارچه نازک نخی ،کتیرا و پوست دباغی شده ، موی بز و چسب ( سریش) است که با ابزاری

چون سندان چوبی ، مشته ، درفش، دواگیر ، چاقو و ... تولید می گردد .