گبهگبه  (   Gabeh  )گبه که درا کثر مناطق روستایی در شمال و شرق استان   ، در گویش محلی به آن خرسک می گویند .

توسط زنان و دختران بختیاری بدون نقشه و به صورت ذهنی بافته می شود .

از مراکز عمده تولید این بافته ها بخش لالی شهر مسجد سلیمان و بخش الوار گرمسیری شهر اندیمشک است .