اعضاء کمیسیون 18 نفر می باشند که سعی شده ترکیب آنها از محققین و اعضاء هیأت علمی دانشگاه، کارشناسان خبره، مسئولین دولتی ، اعضاء اتاق و

متخصصین در تمام گروه های زیر مجموعه بخش گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان باشند.

 

ترکیب

 

تعداد

متخصصین و محققین

کارشناسان خبره

       مسئولین دولتی

اعضاء اتاق

و سایر فعالین بخش خصوصی

 

3نفر

2 نفر

4نفر

9

رشته و گرایش

 

  1. گردشگری
  2. میراث فرهنگی
  3. صنایع دستی

 

 

سرمایه گذاری

 

  1. معاونت اقتصادی استانداری خوزستان
  2. اداره کل میراث فرهنگی، صنای دستی و گردشگری
  3. شهرداری اهواز
  4. منطقه آزاد اروند
  1. اعضاء اتاق
  2. انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری
  3. اتحادیه هتلداران